Покана за членство в ИГ Пасивни Сгради България

Покана за членство в ИГ Пасивни Сгради България

Със свое решение от 29 юни 2009 г. Софийски градски съд вписа в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел сдружението Информационна Група Пасивни Сгради България.

Създаването на тази организация е резултат от породената остра необходимост от модел за качествено енергоефективно строителство, който да даде по-висока стойност на продукта и нов шанс за строителната индустрия.

Мисията на сдружението е създаването на предпоставки за широко разгръщане на строителството на пасивни сгради в България.

Основните цели са постигане на широка известност на стандарта и оценяване предимствата на пасивните сгради чрез разпространяването на професионална информация, изтъкване на енергийната им ефективност, комфорта на обитаване, приноса към екологията и не на последно място финансовите предимства за собствениците.

Член на сдружението може да бъде всяко физическо или юридическо лице, което споделя целите на сдружението и средствата за тяхното постигане, изпълнява неговия устав и плаща редовно членския си внос. Членският внос до края на годината е 60 лв. за физически лица и 600 лв. за юридически.

С настоящото от името на ИГ Пасивни Сгради България и от свое име като председател на организацията бих искал да Ви поканя да се присъедините към нас като пълноправен член на сдружението.

До края на годината предстои организиране на национална конференция, разпространяване на собствено специализирано информационно издание и реконструкция на интернет страницата (www.passive.bg).

За повече информация пишете на е-мейл info@passive.bg. При проявен интерес от Ваша страна ще ви бъде изпратена допълнителна информация за членството.

арх. Георги Николов