3. Организираме строителството

Нашите проекти се реализират по най-качествен и рентабилен за клиента начин, когато ни бъде възложен пълният проектен мениджмънт на строителството. Това се случва често, особено когато клиентите ни са ангажирани със собствената си работа и нямат компетентност в строителството.

Уточняваме условията в договорите за строителство

Спазването на проекта и заложения бюджет е важно. Ето защо най-подходящ според нас е принципа за договаряне на твърди единични цени и твърда обща цена. Това гарантира още от начало за пълно вникване на строителите в детайлите на проекта и вниманието им по време на офериране. Твърдата цена прави бюджета предвидим за Възложителя и свежда непредвидените разходи до под 1 до 2% от общата инвестиция. В договорите уточняваме внимателно всички етапи на строителство и актуване, рисковете за двете страни, санкциите и гаранциите.

Изготвяме подробен линеен календарен график за СМР и го съгласуваме с изпълнителите и доставчиците

След подписване от клиента и изпълнителите, графикът се превръща в основния документ на строителната площадка, определящ последователността и времетраенето на строително-монтажните работи (СМР), т.е. е неизменна част от договорите за строителство.

Съдействаме за бързо въвеждане на строителните фирми на строителната площадка

Съдействаме за бързо въвеждане на строителните фирми на строителната площадка и започване на добра координация с останалите.

Контролираме спазването на линейния календарен график

Сигнализираме Възложителя при констатиране на отклонение от графика и предложения към всички заинтересовани за мерки за корекция и преодоляване на закъснението.

Осигуряваме нужната ежедневна организация на обекта

Правим така, че всички процеси да текат гладко, без затруднения и пречки от какъвто и да било характер.

Проактивно подготвяме бъдещите доставки и съоръженост с механизация и ресурси

Напълно избягваме бездействие или извънредна концентрация на дейности на обекта.

Грижим се за чистотата и добрата подредба на строителната площадка

Това е важно за нас, за нашите клиенти, за изпълнителите и в крайна сметка за високото качество на строителството.

Изискваме и успяваме да наложим добри строителни практики и безопасност на строителството

Това важи както за работещите на обекта, така и за околните. Полагаме съществени усилия и успяваме да въведем нови устойчиви стандарти за екологичност на самия строителен процес.