1. Изготвяме качествен проект

Вникваме в заданието на възложителя

Заданието на клиента е винаги уникално и е важно да извлечем и да вникнем във всички дребни подробности чрез комуникацията си с клиента и да пречупим желанията му през призмата на опита си.

Анализираме контекста

Изследваме всички специфични отличителни черти на средата, в която ще бъде построена сградата: става дума за исторически, културен и архитектурен анализ на локацията – на града, на квартала, на съседните сгради и ландшафт; преценяваме градоустройственото решение, показателите и наложените ограничителни параметри; анализираме: подходите и транспортния достъп, наличието на инженерните мрежи на инфраструктурата; ориентация на застроителното петно и възможностите за обемно решение; правим пълно целогодишно слънчево изследване върху възможния обем на сградата – това е задължително за един проект на пасивна къща.

Държим на екипната работа

Работим с въвлечени широк набор от специалисти, които са непрекъснато ангажирани в процеса – още от самото начало на предпроектните проучвания и идейното проектиране, до построяването на сградата.

Проектираме в детайл и пълна изчерпателност

Дълбокото навлизане в детайл и подробности е задължителна предпоставка за високо качество на строителството. Дефинираме и специфицираме напълно проекта, без неизяснени решения, оставени за времето на изпълнение. Изисква се допълнително време за проектиране, но се спестяват време и средства по време на строителството, защото се избягва нуждата от разваляне и преработки. Нашите работни проекти съдържат всички чертежи в мащаб 1:50 на сградата: планове, разрези, софити, фасади, монтажни планове на конструкция и обшивки, схеми за хидроизолация и въздухоплътност, подробни изчисления на енергийния модел в PHPP, калкулация на термомостове, както и стотици детайли в мащаб 1:5.

Правим динамични симулации и анализираме сградната физика

Енергийната ефективност се симулира със съвременни софтуерни инструменти, в които се балансират енергийните потоци и се достига до най-ефективна външна обвивка на сградата срещу минимални инвестиционни разходи.

Прогнозираме бюджета по време на проектирането

Проектът трябва да бъде базиран на възможностите на клиента, цената трябва да е предвидима още от началото. Това се постига чрез постоянен анализ на разходите за всички залагани в проекта материали и системи, чрез прилагането на натрупания ни опит и знания за цените на строителния пазар за всеки отделен компонент. Прогнозният бюджет създаваме в началото, след това го актуализираме и детайлираме с всяка следваща стъпка на проектирането. По време на търга за строители и доставчици, тази ценова рамка ни служи за основна концепция в намирането и договарянето на изпълнители.