2. Провеждаме търг за строители и доставчици

След края на проектирането нашите клиенти много често ни възлагат провеждането на търг за избор на доставчици и строители.

Създаваме концепция за строителството

Тя ни дава възможността да бъде точно реализиран проекта, за да се избегне редактирането и орязването му в последствие ако не е възможен според предприетата стратегия на строителството. Времето и последователността на строителните работи залагаме в календарен линеен график на строителството. За създаването му за нас е важно пълното разбиране на проекта в детайлите му и предоставянето на правилната последователност на монтажите.

Подготвяме тръжна документация

Важно е проектантския и мениджърския екип да са в тясна комуникация по време на създаването на тръжните книжа. Целта е да бъдат ясно дефинирани спецификациите, да бъде уточнено какво се иска да бъде оферирано, на какво равнище да бъдат предлаганите материали и системи – да бъдат по-скоро бюджетни, където е възможен компромис или пък от висок клас. Добре обмисленото задание за получаване на оферти е предпоставка за бързо и ясно офериране, а после за лесния и правилен избор на победител.

Провеждаме търг за строители и доставчици

Заедно с Възложителя внимателно подбираме правилните фирми, които да оферират. Те трябва да бъдат минимум две или три за всяка позиция, да бъдат равнопоставени и да се конкурират честно. Помагаме им бързо да вникнат в проекта и подробностите на спецификациите му. Насочваме ги и повдигаме вниманието им кои са параметрите, в които не са възможни компромиси. Изискваме и им съдействаме да стигнат навреме до пълна яснота и готовност на офертите.

Сравняваме получените оферти

Анализираме офертите и ги сравняваме детайлно по предлаганите материали и системи, ред по ред, а не само по крайна предлагана цена.

Избираме изпълнители и доставчици заедно с възложителя

Представяме сравнението на офертите и помагаме на клиента да избере победител в търговете. Безпристрастни сме и не получаваме комисиони от състезаващите се фирми, като по този начин не изкривяваме тръжните процедури в ущърб на клиента ни.

Съставяме окончателен бюджет на обекта

На база на ценовите равнища от офертите на избраните за строителството компании, съставяме окончателен твърд бюджет на обекта, в който за напред промените са несъществени.