5. Въвеждаме в експлоатация

Изискваме и координираме наладката на всички системи

Участваме и контролираме дали се спазват правилата за тестване и пуск на инсталациите и системите.

Съдействаме за изготвяне на инструкции за експлоатация на системите

Важно е клиентът да има пълна и подробна информация за това как да употребява, контролира и поддържа сградата.

Договори за гаранционна поддръжка

Съдействаме за сключването на договори за гаранционна и извънгаранционна поддръжка на системите.

Информация за безпроблемна експлоатация

Предаваме информацията, с която разполагаме на ползвателите на сградата, включително на фасилити мениджърите, които трябва да се грижат за безпроблемната експлоатация напред в годините.

Складова и административна сграда „К&К Маркетинг“, Студио АРХЕ