4. Контролираме и приемаме строителните работи

Приемаме завършените етапи от строително-монтажни работи като качество и количество

Отразяваме писмено евентуални пропуски и недостатъци и контрол на отстраняването им с копие до Възложителя. Намираме и прилагаме решения за незабавното им отстраняване включително и детайлни чертежи.

Проверяваме стойностите и тяхното съответствие с цените от офертите

Проверяваме стойностите по представените актове и авансови искове и тяхното съответствие с цените от офертите. Подписваме и представяме на възложителя съгласие за изплащането им, ако са изпълнени условията за това.

Коригираме и съгласуваме детайли в процеса на строителството, когато се налага

Даваме устни и писмени указания (в заповедната книга) на строителите при неясноти и несъответствия с проектите, възникнали по време на строителството, за които писмено уведомяваме Възложителя;
Контролираме и заповядваме корекция на елементите, доставени от изпълнителите.

Проверка и приемане на качеството на монтаж на различни видове строително-монтажни работи.