Сградата на К&К Маркетинг получи разрешение за ползване

Сградата на К&К Маркетинг получи разрешение за ползване

Устойчивото строителство е единствения възможен избор на интелигентния инвеститор

Новите сгради, които отварят врати през втората половина на 2009 г. и началото на 2010 г. не са много. Строителната индустрия в България е в колапс и бележи критичен спад с повече от 40%. И въпреки всички финансови трудности в строителството, новата главна квартира на консорциума „К&К Маркетинг” и „Авангардни технологии и машини” беше успешно завършена, без момент на прекъсване на строително-монтажните работи. Сградата е замислена и ще служи за един реален и устойчив бизнес. Компанията-собственик е партньор на най-големите производствени предприятия в България. Новата сграда е построена, за да бъде оптимизирана дейността на фирмата и да бъде предложена много по-качествена услуга.

Защо си струва да отбележим този успех? Кое е изключителното в тази сграда? Кое в подхода на проектиране и строителство е напълно различно от познатото до сега у нас?

Устойчивото строителство е нов подход в бъдещето и пречупва мисленето на всички участници в строителния процес, не едностранно през призмата на извличането на моментна или дългосрочна печалба от построеното, а вплитането в целия процес на повече фактори освен чистата икономика – отговорността към обществото и природата. Строителството и експлоатацията на сгради са основни фактори за натоварването на околната среда. Темата за устойчивото строителство вече е водеща политика за Европа. Ще става и все по-целенасочена политика за бизнеса и инвеститорите. Нарастващите цени и изчерпването на ресурсите, климатичните промени, затягането на законовите разпоредби и изискванията за енергийна ефективност и социална отговорност са основните фактори, които превръщат в пазарна реалност строенето на по-устойчиви сгради.

Предвидливите инвеститори не чакат да бъдат принуждавани от по-взискателните строителни норми, а осъзнават, че с цената на разумно увеличаване на първоначалната инвестиция в сравнение с конвенционалното строителство ще постигнат по-висока пазарна стойност на имота, по-ниски експлоатационни разходи за енергия, вода и поддръжка. Инвестицията в началото е по-висока заради по-задълбочените първоначални проучвания и детайлното проектиране, залагането на по-качествени материали и технологии, както и стриктния контрол на високото качество по време на изпълнение.

Оптимизирането на бизнеса и в частност на сградата, в която се помещава той води до постигането на по-висока конкурентноспособност. Това е първостепенната причина за прилагането на редицата иновативни мерки, приложени в новата складово-административна сграда. Енергийната й ефективност надвишава значително изискванията на последно приетите норми след хармонизирането им с тези на ЕС. Приложени са множество мерки. От начало това са пасивните архитектурни мерки по ориентирането на сградата по такъв начин, че да бъде редуцирана нуждата от отопление и охлаждане по естествен начин. След това са предвидени специални, също и двукамерни стъклопакети с пълнеж с аргон, двукамерни покривни куполи, по-големи дебелини на изолациите по ограждащите конструкции, външна слънцезащита, контролирана принудителна вентилация с рекуперация, висока степен на въздухонепроницаемост на външната обвивка на сградата, високоефективна техника за поддържане на микроклимата в помещенията, както и енерго-спестяващо осветление. Приложени са мерки за мениджмънт на дъждовните и битовите канализационни води. Обекта разполага с огромна инфилтрационна призма за дъждовната канализация и локално пречиствателно съоръжение за битовата. За напояване на зелените площи и миене на алеите ще бъде използвана вода от подземните резервоари за дъждовна вода. Така ще бъдат спестени значителни количества чиста питейна вода. Предвидени са изключителни мерки за сигурност и пожарна безопасност на специализираните складове с мастила. За тази цел въпреки, че нормите не го изискват, е инсталирана е специална гасителна инсталация с CO2.

Всички тези и много други мерки ще дадат своите резултати и ще възвърнат вложеното в тях в много кратки срокове. Именно те постигат устойчивостта на строителството. Така компанията-инвеститор показва своята визия за бъдещето и отговорността си към служителите и партньорите си, но и към цялото общество и околната среда.

Виж проекта и сградата