Проектиране на пасивната къща

Пасивната къща е възможна единствено когато е построена с най-високо качество. За да стане възможно това е необходимо да бъде извървян по правилен начин пътя на развитие на всеки отделен обект. Главните стъпки са:

  1. качествено и подробно проектиране,
  2. правилен подбор на доставчици и изпълнители,
  3. професионална организация на строителния процес,
  4. ежедневен стриктен контрол на качеството на изпълнените работи и
  5. спазване на определени процедури при въвеждане в експлоатация.

Нито един от изброените 5 компонента на последователността на добрата практика в строителството на пасивни къщи не може да бъде пропуснат или пренебрегнат, но нека обърнем специално внимание върху проектирането.

Качествата на проекта предопределят качествата на бъдещия обект. Ето защо проектът трябва да бъде съвършен, с привличане на екип с дългогодишен опит в пасивните къщи. Тънкостите са много, а пропуските и грешките заради липса на опит могат да доведат до много неприятни последици като неосъществяване на начина на работа, непостигане на параметрите и на комфорта на пасивната къща. Специфични при проектирането на пасивните сгради са няколко основни изисквания:

  • Интегрирано проектиране и холистичен подход, с въвличане на всички специалисти още от началото на проектирането, до приключване на строителството.
  • Енергийни калкулации чрез PHPP през всички фази на проектирането, с начало още от първите стъпки на идейния проект.
  • Изчисление на термомостове, където се налага и залагане на стойността им в PHPP.
  • Изключително висока подробност на проектирането, включително с монтажни схеми и планове, както и детайлиране на обекта в мащаби 1:10 и 1:5, до пълно изчерпване на спецификата на строителството на обекта. Често, дори за малки обекти се налага изготвянето на стотици детайли и монтажни планове. Ангажимент на проектанта е да дефинира и специфицира напълно обекта, така че изпълнителят да получи реална 100% яснота какво трябва да построи.

Добрият и подробен проект и спецификации са добра основа за сключване на коректни договори за строителство, прогнозируемост на бюджета, а след това контрол на качеството и приемане на извършените строителни работи.

Качественият проект за пасивна къща спестява излишни инвестиции. Опитният проектант познава добре пазара на компоненти и залага най-целесъобразните от тях в проекта си, балансира едновременно бюджета и енергийния модел на пасивната къща. Така постига оптимални резултати срещу най-ниски инвестиционни разходи.

По-късно по време на строителството, благодарение на качествения проект се избягват грешки и се елиминира нуждата от преправяне, което винаги води до излишни разходи. По принцип тези разходи са за сметка на инвеститора, защото в крайна сметка той плаща директно или индиректно за цялото строителство.