Източници на чиста енергия (ВЕИ)

Като незадължителен елемент за постигане на стандарта, пасивните сгради използват възобновяеми енергийни източници.

Пасивните сгради могат да използват от една страна, слънчева енергия за подгряване на битовата гореща вода чрез слънчеви колектори, а от друга страна фотоволтаични системи за производство на електроенергия, геотермална енергия, извлечена с термопомпи, вятърна енергия от ветрогенератори и други. Тези източници на енергия свеждат общата консумацията на сградата още повече към нулеви стойности, освен това допринасят за „енергийната независимост“ на сградата.


Три нулевоенергийни сгради Беломорски 3.0, Пловдив, Студио АРХЕ

За всеки различен проект следва да се прави внимателен анализ на избора на използваните енергоизточници с цел максимална икономическа и техническа ефективност.


Фотоволтаична централа от 50 панела с 12,25 kWp обща мощност, Плюс-енергийна къща в с. Кладница, Студио АPXE


Фотоволтаична централа от 12 панела с 3 kWp обща мощност, Пасивна къща в с. Лозен, Студио АРХЕ

Пасивната сграда е единствената възможна основа за постигане на нулев нетен енергиен баланс на сградата. Единствено при тази минимална енергийна потребност става възможно цялата енергия да бъде доставена единствено от възобновяеми енергийни източници.


Централа със складиране на енергията в батерии, Плюс енергийна жилищна сграда, с. Кладница


Техническо обoрудване на фотоволтаична централа, Пасивна къща в с. Лозен


Пелетен котел, Пасивна къща в с. Лозен


Слънчеви колектори, Пасивна къща Waterhouse, Благоевград