Нулево- и плюс-енергийна сграда

В концепцията на пасивните сгради е заложено много ниско енергопотребление. Консумацията им на енергия е близка до нулевата. Единствено при пасивните сгради е технически възможно и икономически рентабилно енергийната нужда да бъде задоволена частично или изцяло от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ).

Съчетаването на пасивна сграда с ВЕИ може на годишна база лесно да балансира енергийното потребление на сградата до нетно нулева стойност.

Нетно нулево-енергийна сграда означава, че на годишна база потребната първична енергия за всички нужди е равна на произведената на място енергия от възобновяеми източници. Това не означава, че тази сграда е енергийно независима, съответно че не се нуждае от връзка с електрическата мрежа. Такива решения също са възможни, но изискват значително по-високи инвестиционни разходи от нетно нулево-енергийните сгради.

Според типа на сградата и нейното предназначение могат да бъдат използвани различни видове ВЕИ на място, които да задоволяват частично или напълно нуждите й от енергия. Такива са котлите на биомаса: твърдо гориво, пелети, чипс и други възобновяеми био суровини; интегрираните фотоволтаични системи за генериране на слънчево електричество, слънчеви колектори за битова гореща вода; може да бъде използвана термопомпа за задоволяване на сградата с топлинна енергия. Възможни са решения на термопомпени инсталации с уползотворяването на енергията от геотермален източник.


Система от фотоволтаични панели на Плюс Eнергийна сграда в с. Кладница, Студио АРХЕ


Диаграма на месечните добиви от покривната фотоволтаична централа, онлайн портал на SMAПлюс Енергийна сграда в с.Кладница, Студио АРХЕ

Вижте първата построена плюс-енергийна сграда в България, проект и реализация на Студио АРХЕ.

Пример

Каква е първоначалната инвестиция за постигане на нулева енергийна нужда при ниско-енергийна и пасивна сграда?

Ниско-енергийна сграда

Ако една ниско-енергийна сграда с отопляема площ от 150 м2 има нужда от 150 kWh/м2 обща финална (сградна) енергия* за година, за да поддържа добър микро климат в помещенията, сградата има 22 500 kWh годишен енергиен разход. При използването на фотоволтаична инсталация, за задоволяването на тези нужди, ще е необходима инсталирана мощност от 20,45 kWр, като залагаме 1 100 kWh средно годишно производство на електрическа енергия от инсталиран kWp за година. Средната цена за изграждането на такава PV система е 4 €/Wp, или около 81 800 €.

Пасивна сграда

При пасивната сграда, която консумира около 40 kWh/m2 обща финална (сградна) енергия* за година при същата квадратура на сградата ще имаме 6 000 kWh консумирана обща енергия за една година. Необходимата инсталирана мощност на PV системата е 5,45 kWp при същата годишна производителност на инсталацията. В пари това прави около 21 800 €. Ако необходимата площ за тази инсталация е 36,3 м2, то при ниско енергийната сграда ще имаме нужда от 136,3 м2, което е много по-трудно за изпълнение.


*Общата финална (сградна) енергия е сума от енергийната консумация за отопление, осветление, вентилация, охлаждане, използване на домакински уреди и т.н. в границите на сградата. Общата финална (сградна) енергия се различава от специфичната енергия за отопление. Изискване на стандарта пасивна сграда е необходимата специфичната енергия за отопление да е не повече от 15kWh/m2 годишно.